یوگا در باشگاه توسن اصفهان با هدف انجام حرکات کششی و اصلاحی به صورت مدیتیشن، افزایش تمرکز و حافظه برگزار می گردد.

یوگا
یوگا
یوگا
یوگا
یوگا
یوگا
یوگا
یوگا
یوگا
یوگا
یوگا
یوگا
یوگا
یوگا