پیلاتس باشگاه توسن اصفهان شامل انجام حرکات قدرتی و استقامتی و کششی به همراه حرکات اصلاحی جهت کاهش وزن و فرم دهی بدن، بهبود آسیب دیدگی ها، افزایش قدرت و انعطاف پذیری بدن و تقویت عضلات بدن بخصوص نقاط آسیب دیده می شود.

پیلاتس
پیلاتس
پیلاتس
پیلاتس
پیلاتس
پیلاتس
پیلاتس
پیلاتس
پیلاتس
پیلاتس
پیلاتس
پیلاتس
پیلاتس
پیلاتس
پیلاتس
پیلاتس