ژیمیناستیک باشگاه توسن اصفهان از رشته هایی ست که برای کوکان و به صورت ریتمیک در این باشگاه برگزار می گردد.

ژیمناستیک ریتمیک کودکان
ژیمناستیک ریتمیک کودکان
ژیمناستیک ریتمیک کودکان
ژیمناستیک ریتمیک کودکان
ژیمناستیک ریتمیک کودکان