ایروبیک باشگاه توسن اصفهان ترکیبی از حرکات همزمان دست و پا به صورت زنجیره ای و مداوم برای کاهش وزن و افزایش هماهنگی بدن به صورت هوازی است.

ایروبیک
ایروبیک
ایروبیک
ایروبیک
ایروبیک
ایروبیک
ایروبیک
ایروبیک
ایروبیک
ایروبیک
ایروبیک
ایروبیک