اگر به دنبال باشگاه حرکات اصلاحی در اصفهان می گردید باشگاه توسن اصفهان یکی از گزینه هایی است که پیش روی شماست. انجام حرکات درمانی و اصلاحی جهت بازتوانی و بهبود آسیب دیدگی ها برای افراد تحت درمان و بهبود کارایی بدن و عضلات آسیب دیده به همراه افزایش یا کاهش وزن با وسایل مختلف (کش، توپ فیزیوبال، وزنه) به صورت تخصصی و گروهی در رشته حرکات اصلاحی باشگاه توسن اصفهان صورت می گیرد.


سایر رشته های باشگاه گالری تصاویر