ایروبیک ترکیبی از حرکات همزمان دست و پا به صورت زنجیره ای و مداوم برای کاهش وزن و افزایش هماهنگی بدن به صورت هوازی باشد. ایروبیک یکی از رشته های باشگاه توسن اصفهان است که می توانید در آن شرکت نمایید.


سایر رشته های باشگاه گالری تصاویر